Miljøgifter er stoffer som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer (bio-akkumulere) og er giftige. Med giftig menes her både akutt giftvirkning og langtidsvirkninger som kreft, arvestoffskader og reproduksjonsskader (CMR). Også stoffer som er svært lite nedbrytbare, og som svært lett hoper seg opp i levende organismer, regnes som miljøgifter, selv om de ikke har kjente giftvirkninger.

- Statistisk sentralbyrå

Fra Norges Grunnlov § 112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 

Helse, miljø og klimaendringer angår alle. Det er et felles ansvar. På vegne av fellesskapet, fjerner farlig avfallsbransjen miljøgifter fra kretsløpet.

Farlig avfallsbransjen er et resultat av lover og forskrifter samfunnet har pålagt seg selv, for å kunne være levedyktig. Bransjen er en vesentlig del av infrastrukturen i et velregulert samfunn. Uten oss ville en rekke industrier ikke ha vært mulig og mange lokalsamfunn hadde mistet sitt livsgrunnlag. Vi er en forutsetning for verdiskapning og den sirkulære økonomien - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Etter et par hundre år med industriell revolusjon, er oppgaven med å beskytte mennesker og miljø mer omfattende og krevende enn noen gang. Vi gjør det mulig å bo og jobbe i by og bygd, skape arbeidsplasser, dyrke mat, fiske, plukke bær og sopp, jakte, bade og gå turer i naturen, med et mangfoldig plante- og dyreliv. Vi jobber ustoppelig for livet på land, i vannet og i lufta. Hver dag, hele året.

Farlig avfall kan høres skremmende ut. Samtidig er ikke avfallet farligere enn at stoffene vi behandler kommer fra husholdninger og industri, som vi alle omgir oss med i hverdagen. Det kan være restavfall fra industriproduksjon eller produkter som vinduer, baderomspanel, gulvbelegg, ringpermer av vinyl, malingspann, limtuber, kjøleskap, isolasjonsmaterialer og husholdningskjemikalier. 

Avfallet er bare farlig hvis man ikke har kunnskap eller kontroll. Vi tar ansvar for det mest krevende avfallet. Vi gjenvinner de ressursene som kan gjenvinnes, og vi behandler de stoffene som ikke lar seg gjenvinne på en forsvarlig måte. Med vår kompetanse og teknologi ufarliggjør vi farlig avfall. For evig og alltid. 

Verdikjeden til farlig avfallsbransjen i Norge starter med det vi kaller avfallsprodusenter, det vil si industrien og husholdningene. Innsamlere eller transportører sørger for at avfall og restmateriale samles og fraktes trygt til godkjente mottak- og mellomlagringsanlegg. Dette kan være kommunale eller private aktører. På behandlingsanlegg materialgjenvinnes eller uskadlig-gjøres det farlige avfallet.

➜ Farlig avfallsbransjen i Norge har blant de strengeste krav og reguleringer i verden. 

➜ Farlig avfallsbransjen oppfyller strengere krav og rammevilkår enn resten av industrien i Norge, med flere tilsyn og mer rapportering. 

➜ Årlig sørger vi for at 1.3 millioner tonn farlig avfall fra industriproduksjon og forbrukerprodukter tas ut av naturens kretsløp og ikke forurenser. 

➜ Totalt produserte EU-landene 340 millioner tonn kjemikalier i 2010. 

➜ Vi håndterer farlig avfall fra den norske oljebransjen og de fleste andre industrier. 

➜ Den norske farlig avfallsbransjen sysselsetter mer enn 8000 personer, og omsetter for mellom NOK 20-25 mrd. 

➜ Noen av miljøgiftene vi fjerner er kvikksølv, PCB, bly og asbest. 

➜ Uten trygg håndtering av farlig avfall ville det ikke vært tillatt å produsere en rekke livsviktige legemidler. 

➜ Ingen gamle industritomter kunne ha blitt brukt til bolig- og fritidsformål, hvis ikke vi hadde fjernet miljøgifter først. 

➜ Vi behandler minst hundre forskjellige typer miljøgifter. 

➜ Listen over hva som regnes som farlig avfall blir lenger fra måned til måned. 

Følg med på www.avfallsdeklarering.no ➜

Ledende i et globalt marked

Den norske farlig avfallsbransjen er unik i verdenssammenheng. Vi er underlagt de strengeste krav fra myndighetene, noe vi ser som en mulighet og et konkurransefortrinn i en større sammenheng. 

Kraftig befolkningsvekst øker presset på jordas ressurser. Her tar vi et globalt ansvar, fordi problemene vi løser er universelle.

Å finne løsninger på de utfordringene som følger moderne produksjon og forbruk er svært kompetansekrevende. I Norge har vi en spesialiserings- og innovasjoskultur i bransjen, med tilhørende nyskapende teknologi, prosesser og systemer. Vi sikter mot en ledende posisjon i et internasjonalt marked. 

Med tillatelse fra myndighetene importerer og behandler vi farlig avfall fra utlandet. Vi tror på et stort økonomisk, økologisk og samfunnsmessig potensiale i å eksportere måten vi jobber på, og ta i bruk vår kompetanse og behandlingskapasitet.

Det norske deklareringssystemet for farlig avfall er godt etablert gjennom mange år. Nå er systemet gjort elektronisk.

Dette gir svært god rapportering og kontroll på farlig avfall. Mange land vil ha nytte av å innføre systemet vårt.

Bransjen vår har felles mål med myndigheter, industri, miljøbevegelse og befolkning: En renere verden. Jo bedre faglig samarbeid på tvers, dess bedre utnyttelse av jordas ressurser og mindre forurensning. 

Vi har trygge løsninger for biologisk, kjemisk og radioaktivt materiale, som under ingen omstendighet må slippes fritt ut i miljøet eller håndteres av hvem som helst. Vi er forberedt på at det stadig oppdages nye former for farlig avfall. Derfor er vi i kontinuerlig utvikling og i forkant på våre fagområder. 

Med vår kompetanse og teknologi skaper vi grunnlag for å kunne drive næringsvirksomhet over alt, og opprettholde livs-viktige samfunnsfunksjoner. Vi hjelper virksomheter med å finne de tryggeste og mest lønnsomme metodene for å behandle farlig avfall, etter lover og forskrifter.

Gjennom daglig drift, spesialisering og forskning bidrar våre selskaper helt konkret til reduserte klima-gassutslipp, lavere uttak av nye ressurser og mindre forurensende utslipp til jord, luft og vann. I tillegg blir avfall foredlet til både brensel og nye råvarer til bruk i annen prosessindustri. 

Farlig avfallsbransjen er i vekst og trenger engasjerte mennesker. Sammen utfører vi et viktig samfunnsoppdrag, og tilbyr fremtids-rettede yrkesmuligheter i en bransje med et bredt kompetanse-område. Enten du har akademisk eller yrkesfaglig utdanning, vil du finne gode arbeidsmiljø for faglig utvikling. Hos oss jobber blant annet kjemikere, prosessingeniører, sjåfører, maskin-operatører, økonomer, informasjonsmedarbeidere og jurister. 

Se oversikt over selskaper i bransjen på:

nffa.no

 

 

For å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag er vi avhengig av tillit fra våre omgivelser. Det innebærer at vi er vårt ansvar bevisst, og at vi viser oss tilliten verdig. Det betyr mye for våre rammebetingelser og vår arbeidshverdag at folk forstår hvorfor vi er til og hvordan vi jobber. 

Hver og en av oss i farlig avfallsbransjen spiller en viktig rolle når det gjelder å gjøre en profesjonell jobb og være en god representant for bransjen. Måten vi gjør det på er å gå foran som et godt eksempel i hvordan vi utfører våre arbeidsoppgaver, driver våre selskaper og kommuniserer. Vi skal basere vårt daglige arbeid og all vår framferd på kunnskap og respekt for andre. 

De beste resultatene oppnår vi gjennom samarbeid, ansvarlighet og åpenhet. Vi skal være løsningen, ikke problemet.

Visuell tilhørighet

Vi ønsker å fremme det faglige samarbeidet og synliggjøre farlig avfallsbransjens samlede innsats.

I den anledning har vi laget noen enkle grafiske elementer. Vi oppfordrer til å benytte elementene i forbindelse med profilering og kommunikasjon av egen virksomhet.

For å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag er vi avhengig av tillit fra våre omgivelser. Det innebærer at vi er vårt ansvar bevisst, og at vi viser oss tilliten verdig. Det betyr mye for våre rammebetingelser og vår arbeidshverdag at folk forstår hvorfor vi er til og hvordan vi jobber. 

Last ned stemplene

NFFA er bransjeforeningen for alle virksomheter som håndterer farlig avfall profesjonelt. Vi har flere enn 110 medlemsbedrifter. De sørger for forsvarlig behandling av farlig avfall i Norge, slik at det ikke forurenser eller medfører fare for mennesker eller natur. Det er vi stolte av! 

NFFA hjelper medlemmene i å være forberedt på de krav samfunnet stiller til vår bransje. Vi har tilgang til fagpersoner innen en rekke områder.

Gjennom daglig veiledning og dialog, kurs, kontakt med myndighetene og utvikling av elektronisk og trykt informasjonsmateriell, jobber vi kontinuerlig for utvikling av kompetansen i bransjen. 

Vi er ingen arbeidsgiverorganisasjon, og har ingen politiske preferanser eller økonomiske interesser. Det vi er opptatt av er å bygge en sterk og profesjonell bransje som bidrar til en renere verden. 

 

Kontakt oss

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) 
Kammegaten 1
3110 Tønsberg 

Telefon: 33 80 59 25 (0800 - 1600) 
Mobil: 924 33 582
E-post: post@nffa.no 

nffa.no

Utviklet av PromSys.no